Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758438
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5178957
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3362927
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3168723
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134518
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674865
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620753
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422068