Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791844
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5609439
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3436372
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190606
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139937
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689149
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626563
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489373